Monitoring temperatury leków i szczepionek

Lekarstwa i szczepionki należy przechowywać w specjalnie do tego przeznaczonych lodówkach, które zapewniają równomierną temperaturę w każdym punkcie wewnątrz lodówki. Temperatura w lodówkach powinna być nieustannie monitorowana, wraz z okresową rejestracją minimalnych i maksymalnych wartości temperatury.


Do nadzoru nad temperaturą w lodówkach szpitalnych i aptecznych idealnie nadają się rejestratory systemu Efento.
System składa się ze stacji bazowej z wyświetlaczem oraz komunikujących się z nią sensorów bezprzewodowych. Sensory wyposażone są w baterie, które umożliwiają im ponad rok nieprzerwanej pracy.

efento-bezprzewodowy-system-monitorowania-temperatury-z-sms[1]efento czujnik temperatury

                                                                                                                                  

 

 

Zestaw do monitoringu lodówki Efento z wzorcowaniem – cena 790 zł

System nadzorowany jest przez serwer monitorujący prawidłową pracę i wysyłający alarmy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 • Alarmy SMS – system umożliwia skonfigurowanie dolnego i górnego progu temperatury, przekroczenie których spowoduje wysłanie SMS alarmowego na wpisany numer telefonu.
 • E-maile z raportami – pomiary zapisane w stacji bazowej mogą być wysłane w formie raportu na dowolny adres email. Dokument może być wydrukowany lub zapisany na dysku.
 • Rejestracja pomiarów – Pomiary temperatury każdego z sensorów zapisywane są w pamięci stacji bazowej. Co więcej, dodatkowo każdy z sensorów posiada wbudowaną pamięć, w której może zapisać do 10 000 pomiarów. W przypadku chwilowej utraty łączności ze stacją bazową pomiary zostaną przekazane do niej po ponownym nawiązaniu połączenia.
 • Wizualizacja danych na wykresie – stacja bazowa wyposażona jest w wyświetlacz, na którym mogą być wyświetlane wykresy temperatury
 • Bateria umożliwiająca pracę w przypadku braku zasilania – Stacja bazowa posiada wbudowaną baterię, która w przypadku utraty zasilania zapewnia jej pracę do 5 dni.
 • Łatwa konfiguracja – system został zaprojektowany tak, aby mógł skonfigurować go każdy użytkownik. Konfiguracja alarmu SMS odbywa się w trzech łatwych krokach

 

Głównymi zaletami systemu Efento w stosunku do istniejących na rynku rozwiązań są: łatwa instalacja i konfiguracja, alarmowanie użytkownika o nagłych zmianach temperatury oraz możliwość generowania raportów z danymi historycznymi.  System Efento składa się ze stacji bazowej z wyświetlaczem oraz sensorów łączących się z nią bezprzewodowo

Przechowywanie leków i szczepionek – unormowanie prawne

Wymagania dla systemów nadzoru i dokumentowania temperatury przechowywania leków i szczepionek zostały opisane w rozdziałach 3 i 4 dokumentu „Wytyczne z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych do stosowania u ludzi (2013/C 68/01)” (do pobrania tutaj). Poniżej przedstawiamy najistotniejsze wymagania wraz z opisem ich realizacji przez system Efento:

„Sprzęt używany do kontrolowania lub monitorowania otoczenia, w którym przechowywane są produkty lecznicze, powinien być kalibrowany w określonych odstępach czasu w oparciu o ocenę ryzyka i niezawodności. Kalibracja sprzętu powinna odbywać się zgodnie z krajową lub międzynarodową normą pomiaru. (…)”

Sensory Efento mogą być dostarczone z certyfikatem kalibracji  (wzorcowania) zgodnie z wymaganiami klienta. Zazwyczaj kalibrację (wzorcowanie) przeprowadza się w trzech punktach – na obu krańcach przedziału pracy sensora i pośrodku tego przedziału (np. w przypadku monitorowania temperatury szczepionek kalibracja odbywa się przy temperaturze 2 °C, 5 °C i 8 °C). Na życzenie klienta kalibracja może być przeprowadzona w większej liczbie punktów. Certyfikat kalibracji (wzorcowania) wystawiany jest przez akredytowane laboratorium.

„Należy wprowadzić odpowiednie systemy alarmowe ostrzegające o odstępstwach od ustalonych warunków przechowywania. Poziomy alarmowe powinny być właściwie ustawione, a alarmy powinny być poddawane regularnym testom w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności.”

System Efento powiadamia o przekroczeniu progów alarmowych przez SMS. Użytkownik może dowolnie skonfigurować progi, przekroczenie których spowoduje wysłanie powiadomienie SMS.

„Należy sporządzić na piśmie szczegółowy opis systemu, obejmujący w stosownych przypadkach diagramy. Opis ten powinien być aktualizowany. W dokumencie tym należy opisać zasady, cele, środki bezpieczeństwa, zakres skomputeryzowanego systemu i jego główne cechy, przedstawić sposób korzystania z niego i jego interakcje z innymi systemami.”

Dokładny opis systemu Efento wraz z diagramami, cechami i zasadami funkcjonowania będzie wkrótce dostępny do pobrania na naszej stronie. Dokument ten może być wykorzystany jako podstawa do sporządzenia opisu systemu kontroli temperatury w Państwa placówce.

„Dane powinny być zabezpieczone środkami fizycznymi lub elektronicznymi oraz chronione przed przypadkowymi lub nieuprawnionymi zmianami. Należy okresowo sprawdzać dostępność przechowywanych danych. Należy chronić dane, sporządzając kopie zapasowe w regularnych odstępach czasu. Kopie zapasowe danych powinny być przechowywane przez czas określony w przepisach krajowych, nie krócej jednak niż przez pięć lat, w osobnym zabezpieczonym miejscu.”

Procedura przechowywania szczepionek

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów opracowaliśmy przykładową procedurę przechowywania szczepionek i leków wrażliwych na zmiany temperatury. Instalując system monitorowania temperatury Efento wystarczy uzupełnić puste miejsca (wpisać, kto jest odpowiedzialny za procedurę, na jakie numery wysyłane są alarmy, itd.) i opis procedury mamy gotowy!W przygotowanym przykładzie procedury opisujemy m.in.:

 • zasadę działania systemu Efento wraz z wymaganymi parametrami czujników,
 • w jakich sytuacjach wysyłane są SMS alarmowe,
 • co należy zrobić w przypadku awarii urządzeń chłodzących lub braku zasilania,
 • jak okresowo rozmrażać lodówki.

Procedura została opracowana we współpracy z ekspertem wdrażającym Systemy Zarządzania Jakością ISO. Opis procedury dostarczamy nieodpłatnie w formie edytowalnej i może być dowolnie zmieniony i dostosowany do Państwa potrzeb. 

Kompletny zestaw do monitoringu lodówki z funkcją SMS – 790 zł

 

, , , , , , , ,

google-site-verification: googleaded309e8e3fdeaa.html